Ny Revisorlov

Revisor sælger service af høj kvalitet

Resumé

Den nye revisorlov sætter ekstra fokus på kvalitet i revisors arbejde. Revisors eksistensgrundlag er baseret på høj kvalitet i den leverede service. Derfor skal revisor ligesom tidligere år, i dag og i fremtiden, sætte endnu mere fokus på at disponere tiden på risikofyldte områder af revisionen. Øvrige dele af revisionen bør effektiviseres mest muligt, for at skabe mere fokus på de risikofyldte regnskabsposter. Effektiviseringen kan blandt andet ske med digitalisering af udsendelse af saldomeddelelser for debitorer, kreditorer samt udvalgte salgstransaktioner.

Kvalitet i revisors arbejde er essentielt

Med den nye revisorlov sættes blandt andet ekstra fokus på kvalitet i revisors arbejde og professionel skepsis. Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet trådte i kraft den 18. juni 2016 (BEK nr. 734 af 17/6 2016).

Revisor skal særligt være opmærksom på hverdagsdilemmaer, hvor der er risiko for at være forudindtaget om konklusioner. Eksempelvis kan ledelsen i en virksomhed have en markant pondus og påvirke revisor med værdiladede ord og gentagelser omkring regnskabsmæssige skøn, hvorfor revisor skal være særligt opmærksom på, ikke at være forudindtaget omkring en given værdiansættelse. Fokus kan ligeledes rettes mod tendensen til at overføre positive træk hos en person til en given opgave, hvor den ledende revisor kan være tilbøjelig til at acceptere underordnedes revisionsarbejde qua disses høje arbejdsmoral. Revisor er naturligvis underlagt revisorlovens bestemmelser om at udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Fokus øges dermed på revisorlovens bestemmelser med den nye bekendtgørelse og den nye revisorlov.

Fokus på kvalitet

Revisorbranchen er i særdeleshed kendt for at sælge specialistydelser, hvor kvaliteten af de leverede serviceydelser er afgørende for den enkelte revisionsvirksomhed, og særligt revisionsbranchen som helhed. Kvalitet måles på mange måder, men et faktum er, at revisionsydelsen groft sagt kan deles i to produkter. Det revisionstekniske produkt og klientens slutprodukt. Slutproduktet er den for klienten, synlige del af serviceydelsen, som denne tillægger værdi og måler i forhold til prisen på revisionen.  Den revisionstekniske del af produktet er revisionshandlingerne, der validerer og tester transaktionerne der tilsammen udgør regnskabet og slutproduktet. Revisionshandlingerne er langt fra synlige for klienten i samme omfang, som et fysisk regnskab. Denne mindre synlige del af revisionen er essentiel for kvaliteten af den leverede serviceydelse, idet klienten forventer at årets bogførte transaktioner og værdiansættelser er valideret, når revisor giver sit kvalitetsstempel i form af en blank revisionspåtegning i regnskabet.

Effektivisér risikofyldte dele af revisionen

Regnskabsmæssige skøn og værdiansættelser med mange forudsætninger kan være udfordrende og tidskrævende for revisor. For at revisor kan allokere mere tid til de tidskrævende og risikofyldte regnskabsposter, bør andre dele af revisionen effektiviseres, således at honorar og tidsforbrug giver en fornuftig sagsøkonomi. Risikobehæftede regnskabsposter, hvor ekstern dokumentation er afgørende for kvaliteten af revisors arbejde, kan med fordel effektiviseres digitalt. Særligt saldomeddelelser for debitorer og kreditorer kan effektivt indhentes med digitale løsninger. Salgstransaktioner kan ligeledes testes ved effektive digitale løsninger for saldomeddelelser.

Audit Applications tilbyder et effektivt, online værktøj til indhentelse af ekstern dokumentation digitalt. Kontakt Audit Applications for at høre mere om løsningen, og frigør tid til tidskrævende og risikofyldte regnskabsposter i forbindelse med de kommende statusrevisioner.