Debitorbekræftelser

Debitorbekræftelser foretages som et almindeligt led i den lovpligtige revision af virksomhedsregnskaber. De af virksomheden registrerede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser testes af revisor for den reelle tilstedeværelse gennem ekstern debitors bekræftelse. Udover at sikre tilstedeværelsen af virksomhedens tilgodehavende, og dermed medvirke til at sikre et pålideligt og troværdigt regnskab, testes tilgodehavender også for fuldstændighed og værdiansættelse gennem andre revisionshandlinger. Revisors formål er at teste det foreliggende regnskab, således at virksomhedens økonomiske præstation udtrykkes korrekt. I revisortermer benævnes dette som ”det retvisende billede”.

Opdagelse af besvigelser

Debitorbekræftelser kan dog have flere funktioner end omtalt ovenfor. En revision udføres ikke med det primære mål, at afsløre eventuelle besvigelser i et regnskab eller en økonomifunktion. Dog vil eventuelle besvigelser indirekte blive testet, ved at udsende saldomeddelelser til relevante debitorer, og efterfølgende modtage eksterne debitorbekræftelser på saldoen i modpartens bogholderi. Besvigelser kan forekomme på utroligt mange måder, men vil kunne søges afdækket gennem debitorbekræftelser, idet den eksterne part og dennes bogholderi vil have en anden saldo registreret end virksomheden der bevidst eller ubevidst har foretaget fejlregistreringer eller at der er forekommet besvigelser.

Foretages besvigelser bevidst og regelmæssigt, søges de ofte skjult utroligt godt af den skyldige. Derfor kan det være udfordrende at opdage besvigelser. Debitorbekræftelser kan være medvirkende til at opdage visse besvigelser, der er registreret i økonomisystemet. Revisor kan som udgangspunkt ikke konkludere om en debitor er relevant eller ej alene ud fra saldoen på statustidspunktet (regnskabsårets sidste dag), idet en debitor kan være registreret med for høje beløb. Det medfører at der er medtaget mere omsætning i regnskabet, hvilket typisk vil være et større incitament til at foretage besvigelser, end den modsatte situation, hvor omsætningen er lavere end den bør være, og dermed reducerer årets resultat.

Placering af skyld

Historisk set har virksomheder med større eller mindre grad af besvigelser ofte forårsaget et spørgsmål om hvor ansvaret har skullet placeres. Virksomheden og besvigelsernes bagmænd er naturligvis ”de skyldige”, men det ses også utroligt ofte at der placeres en del af ansvaret hos revisor, fordi revisionen ikke af afsløret de fejlagtige oplysninger. Den afsmittende effekt besvigelser kan have på revisor og revisorbranchens renommé er meget uheldig.

Reducér risikoen

Saldomeddelelser kan udsendes på flere tidspunkter i et regnskabsår, samt for hele debitorens saldo eller alene enkeltstående fakturaer udsendt i årets løb. Debitorbekræftelser kan med fordel søges afdækket gennem et online værktøj, hvor processen for saldomeddelelser er systematiseret, således at data er lettilgængelige for revisor, samtidig med at den modtagende part, debitor, med ganske få klik og minimalt tidsforbrug kan besvare revisors forespørgsel. Et online værktøj vil for revisor kunne spare tid, opnå øget kvalitet og ikke mindst spare penge, idet ressourcer kan omsættes til fakturér bar tid på andre opgaver.

Debitorbekræftelser vil derudover øge revisors overbevisning om tilstedeværelsen af de relevante debitorer, således at debitorer ikke er fiktive, saldi er behæftede med væsentlige fejl eller andre faktorer, der kan have stor indflydelse på debitorposten i regnskabet, og dermed det retvisende billede.

Revisors og revisionsbranchens gode og tillidsfulde renommé skal der værnes om. Kontakt Audit Applications for at lære mere om, hvordan du kan beskytte dit renommé og opdage besvigelser med et effektivt online værktøj.